• گذرنامه با حداقل 6ماه اعتبار  از تاريخ ورود به دوبي
  • يك قطعه عكس رنگي زمينه سفيد تمام رخ جديد (بصورت اسكن شده با حجم كمتر از 40KB نيز مورد قبول مي باشد.)
    كليه افراد بزرگسال بايد گذرنامه جداگانه داشته باشند و به همراهان گذرنامه هيچ نوع ويزايي داده نمي شود.