نرخ هاي ذيل بر اساس نرخ برابري ارز بانك مركزي مي باشد و با نرخ ارز در بازار متفاوت مي باشد.