پاركينگ

پاركينگ بصورت توقف موقت ، كوتاه مدت سرويس دهي مي كند.

پاركينگ طبقاتي فرودگاه بين المللي امام خميني با 65700 متر مربع زير بنا و حدود1600 دستگاه اتومبيل ظرفيت , در جنوب ترمينال مسافري قرار گرفته است . سازه اصلي پاركينگ طبقاتي بتني و طول و عرض آن (5/66×5/337 ) مترمي باشد . اين سازه در تراز زير زمين و همكف با عرض كامل ولي  در تراز صفر و 8 با عرض هاي 46 و 21 متر اجرا شده است .سازه پاركينگ از مقاومت هاي لازم در حد استاندارد هاي بين المللي برخوردار است به طوري كه در تراز 8+ (departure يا خروجي ) و تراز صفر 00/0± (arrival ) در زمان وقوع زلزله , بار زنده 500 كيلو گرم بر متر مربع روي تمام سطح سواره رو و پياده مورد محاسبه قرار گرفته است .

سيستم روشنايي پاركينگ ها بر اساس روش لومن با استفاده از تقسيم ناحيه اي مي باشد و جداول و دياگرام هاي مورد استفاده بر اساس كميته ملي روشنايي ايران بوده كه با توصيه كميته بين المللي روشنايي و توصيه جامعه مهندسين روشنايي آمريكا(IEC) نيز تطابق دارد .

ساير تاسيسات مورد نياز مثل سيستم آتش نشاني , دستشويي , سيستم فاضلاب و جمع آوري باران فضاهاي باز پاركينگ, تعويض هوا و سيستم گرمايش به طور دقيق و مطابق استاندارد هاي لازم طراحي گرديده است .

پاركينگ در طبقه دوم مسقف نمي باشد (پاركينگ سرباز) وارتفاع مفيد پاركينگ در هر طبقه 3 متر است . براي ورود به پاركينگ از سمت شرق , راه انحرافي منشعب از جاده شرياني به قسمت مياني پاركينگ وارد مي شود و براي ورود به پاركينگ از سمت غرب مي توان مستقيم از قسمت سر باز شرقي پاركينگ و خروجي پاركينگ به سمت غرب از قسمت مياني طبقه پايين پاركينگ از طريق راه انحرافي به جاده شرياني مي باشد .

 همچنين دسترسي 8- و4-  از طريق دو رمپ به طول 90 متر و به عرض حدود 16 مترانجام ميگيرد. دسترسي مسافرين از طبقات پاركينگ به ساختمان پايانه از طريق آسانسور و پله مي باشد . در قسمت مياني پاركينگ ( محور پايانه ) 3 عدد نور گير به ابعاد 5/6 × 7 متر تعبيه شده است . بر روي قسمت مسقف طبقه دوم پاركينگ , جاده مسافرين ورودي به عرض 15 متر و جاده تاكسي رو به عرض 5 متر قرار گرفته اند كه مسير هاي مسافرين ورودي به پايانه مي باشد بين مسير هاي فوق و ساختمان پايانه پياده رو به عرض 20 متر قرار دارد . بر روي قسمت پياده رو پل مسافران خروجي با عرض حدود 5 /20 متر قرار گرفته است كه مسير مسافرين خروجي مي باشد . عرض سواره رو13متراست. بين اين پل و ساختمان پايانه پياده رويي به عرض 6 متر قرار دارد .

ترازهاي طبقات به شرح زير مي باشد :

8/00 +                                 ترا ز پل DEPARTURE (خروجي)

0/0 ±                                   ترازطبقه ARRIVAL(ورودي) يا تراز صفر

 3/4 -                                   ترازپاركينگ طبقه اول يا ترازهمكف

 7/8 -                                   ترازپاركينگ طبقه دوم يا تراززيرزمين

ارتباط پاركينگ طبقاتي ازطريق يك د ستگاه پل به طول 150 متر ورمپ هاي A ,  B  , C ,  D , E , F , H و پل پس تنيده  (دوربرگردان) درسمت شرق به جاده اسپاين وطبقات مختلف پاركينگ ودر غرب هم ا زطريق يك د ستگاه پل به طول15متر ورمپهاي مربوطه وجاده تاكسي به اسپاين وطبقات مختلف پاركينگ برقرارميباشدوارتباط آن باترمينال ازطريق آسانسور، پله ها وپلهاي ارتباطي مربوطه ا ست .

تلفن فرودگاه امام خميني 51001
تلفن پاركينگ فرودگاه 51007199

 


فروشگاهها

نام فروشگاه و کاربری مربوطه

محل استقرار در ترمینال

تلفن داخلی

غرفه فروش بلیط هواپیمایی ایران ایر - ماهان - آسمان

سالن عمومی پروازهای خروجی

7480-7477

 EUROPE CAR

سالن عمومی پروازهای ورودی

 

RENT CAR 

سالن عمومی پروازهای عمومی
واحد تاکسیرانی سیر و سفر

 7667

فروش عطر

سالن عمومی پروازهای ورودی

7187 

صنایع دستی

سالن عمومی پروازهای خروجی

7226 

 تاکسی رانی

سالن عمومی پروازهای عمومی
واحد تاکسیرانی سیر و سفر

7667 

 کافی شاپ

سالن عمومی پروازهای ورودی
سالن ترانزیت بعد از گذرنامه

7029-7040 

رستوران (Fast Food)

سالن عمومی پروازهای ورودی

7160

مطبوعات - خدمات فکس و کپی

سالن عمومی پروازهای خروجی
سالن عمومی پروازهای ورودی

7226-5100
55678190

غرفه فروش خاویار

سالن عمومی پروازهای خروجی
سالن ترانزیت خروجی

7226

CIP - First Class
Business Class

سالن ترانزیت خروجی و ورودی

7664-7227

غرفه بسته بندی بار

سالن پذیرش مسافر پرئوازهای خروجی

 

غرفه گل فروشی

سالن عمومی پروازهای ورودی